Privacy verklaring

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING  JUDOKAY NIKANSHITE

Definities
 1. Privacy verklaring: deze privacy verklaring;
2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
3. Verantwoordelijke: Judokay Nikanshite, Wijngaardsberg 30, 6464 EZ. Kerkrade];
4. Website: de website die onder de domeinnaam www.nikanshite.nl wordt gedreven.

1. Algemeen
1. In deze Privacy verklaring wordt beschreven hoe Judokay Nikanshite de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt;
2. De persoonsgegevens die door Judokay Nikanshite worden verwerkt zijn:
i. naam, voornaam en eventueel initialen
ii. adres
iii. postcode
iv. land
v. woonplaats en e-mail adres, 
vi. telefoonnummer
vii. mobielnummer
viii. e-mail adres 
ix. geslacht
x. geboortedatum
xi. bankrekeningnummer (incassomachtiging Nikanshite en eventueel de Judobond Nederland
xii. behaalde judogradaties (indien van toepassing)
xiii. lidmaatschapsnummer (Nikanshite en JBN)
xiv. opleiding sportrelevant
xv. diploma's sportrelevant
2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
1. Judokay Nikanshite verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Judokay Nikanshite heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Judokay Nikanshite, een bestelling bij Judokay Nikanshite te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Judokay Nikanshite.
2. Judokay Nikanshite gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Judokay Nikanshite heeft verstrekt:

Voorbeelden doeleinden:
i. Als de Gebruiker Judokay Nikanshite om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Judokay Nikanshite de persoonsgegevens aan dat verzoek te voldoen. Denk hier bijvoorbeeld aan een contactformulier
ii. Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Judokay Nikanshite de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
iii. Als de Gebruiker een boeking doet, gebruikt Judokay Nikanshite de persoonsgegevens om die boeking af te handelen.
iv. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Judokay Nikanshite de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
3. Daarnaast kan Judokay Nikanshite de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Judokay Nikanshite die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Marcel Dortants (e-mail m.dortants@nikanshite.nl) of Fer Körver (e-mail f.korver@nikanshite.nl). 
4. Gebruikers kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief, waardoor er periodiek een e-mail met informatie, nieuws en producten en diensten van Verantwoordelijke kan worden ontvangen. Dit abonnement kan de Gebruiker op ieder moment opzeggen.
Het e-mail adres wordt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst met abonnees. Deze gegevens worden voor dit doel bewaard, tot het moment van opzeggen. 
3. Social media buttons
1. Op de website van Judokay Nikanshite kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen aanprijzen of delen op sociale netwerken, zoals Facebook etc. de inhoudt welke worden gedeeld op deze platformen via deze knoppen is de verantwoordelijkheid van deze platformen. Door te klikken op deze knoppen activeer je het bij de knop horende platform.
2. Wij adviseren Gebruikers om de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale netwerken te lezen om na te gaan wat zij met persoonsgegevens van een Gebruiker doen op het moment dat deze een button als genoemd activeert.
4. Minderjarigen (optioneel)
1. In de gevallen dat Judokay Nikanshite toestemming van de Gebruiker nodig heeft om persoonsgegevens te mogen gebruiken en de Gebruiker jonger dan 16 jaar is, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Judokay Nikanshite. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Judokay Nikanshite verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.]
5. Doorgifte aan derden 
1. Judokay Nikanshite zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
i. de doorgifte geschiedt aan een door Judokay Nikanshite voor de in deze Privacy verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Judokay Nikanshite een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
ii. Judokay Nikanshite op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
2. Judokay Nikanshite kan ook persoonsgegevens aan derde partijen buiten de EER sturen. Judokay Nikanshite  zorgt daarbij wel voor passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, de persoonsgegevens van Gebruikers te voorkomen. Meer informatie over de passende of geschikte waarborgen zijn op te vragen bij Marcel Dortants (e-mail m.dortants@nikanshite.nl) of Fer Körver (e-mail f.korver@nikanshite.nl).
6. Beveiliging en geheimhouding
1. Judokay Nikanshite draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
2. Judokay Nikanshite moet alle datalekken documenteren en ze melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het Datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Op basis van deze documentatie moet de AP kunnen controleren of Judokay Nikanshite aan de meldplicht heeft voldaan.
3. Judokay Nikanshite zal betrokkene(n) in kennis stellen van het Datalek, zoals hiervoor omschreven, voor zover het Datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
7. Cookies
1. Judokay Nikanshite maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Het Cookiebeleid van verantwoordelijke dat via www.nikanshite.nl gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Judokay Nikanshite cookies gebruikt.
8. Informatieplicht
1. Met deze Verklaring voldoet Judokay Nikanshite aan haar informatieverplichting door de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te informeren over het verwerken van hun persoonsgegevens. Deze informatie wordt verstrekt voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan het moment van vastlegging.
2. Met deze verklaring informeert Judokay Nikanshite de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke grondslag alsook  aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Tot slot is in deze Verklaring opgenomen welke bewaartermijnen Judokay Nikanshite in acht zal nemen.
9. Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet
1. Elke betrokkene heeft het recht op inzage. Aan een verzoek om inzage kunnen enkel kosten worden verbonden indien de betrokkene om bijkomende kopieën van de persoonsgegevens verzoekt.
2. Indien Judokay Nikanshite twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.
3. Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan Judokay Nikanshite, die binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.
4.
i. Indien de betrokkene Judokay Nikanshite verzoekt tot correctie omdat bepaalde opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, dan wel gezien de doelstelling van het systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement, neemt Judokay Nikanshite binnen vier weken nadat betrokkene dit verzoek heeft ingediend, hierover een beslissing. 
ii. Indien een betrokkene een verzoek heeft gedaan tot correctie van door Judokay Nikanshite verwerkte persoonsgegevens, kan dezelfde betrokkene verzoeken om de verwerking te beperken, gedurende de periode dat Judokay Nikanshite het verzoek onderzoekt. Ook wanneer een betrokkene van oordeel is dat Judokay Nikanshite persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of deze niet meer nodig heeft of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverwerking, kan de betrokkene verzoeken de gegevensverwerking (tijdelijk) te beperken. 
iii. In het geval Judokay Nikanshite aanleiding ziet om aan het verzoek om beperking van de gegevensverwerking te voldoen, zal Judokay Nikanshite alleen nog persoonsgegevens verwerken met toestemming van de betrokkene of wanneer daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat (waaronder, maar niet beperkt tot, de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).
5. Judokay Nikanshite draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of beperking zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
6.
1. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer dit geschiedt op basis van een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang van Judokay Nikanshite, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Judokay Nikanshite staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 
2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. 
3. Judokay Nikanshite dient binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar te beoordelen of het bezwaar terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk te worden beëindigd. 

7. Ook heeft de betrokkene het recht de persoonsgegevens te laten overdragen. Dat betekent dat de betrokkene bij Judokay Nikanshite een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de betrokkene hebben in een computerbestand naar de betrokkene of naar een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.
8. Een beslissing op een verzoek om inzage, een beslissing als vermeld in lid 4 en de beoordeling als vermeld in lid 6 van deze bepaling zijn besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.
9. Bekijk www.nikanshite.nl/data-check voor een zelfhulp formulier om te zien of er data beschikbaar is. Of mail naar info@nikanshite.nl.
10. Bewaartermijnen
1. Adres- en klantengegevens: om er zeker van te zijn dat de bestelling goed is bezorgd en er daarna geen reden meer is om vragen over het bestelde product te beantwoorden worden de persoonsgegevens verwijderd uiterlijk 5 jaar nadat de bestelling is bezorgd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
2. Werknemers: de persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van Judokay Nikanshite zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
11. Klachten
1. Judokay Nikanshite wijst de betrokkene er tevens op dat deze het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over de toezichthouder is te vinden op: autoriteitpersoonsgegevens.nl 
12. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verklaring kan aangehaald worden als Privacy Verklaring Judokay Nikanshite en treedt in werking op: 1 augustus 2019. 

De Verklaring is vastgesteld door Judokay Nikanshite en vervangt eventuele vorige versies. De verklaring kan van tijd tot tijd door Judokay Nikanshite worden aangepast.